Loading..
Processing... Please wait...

Product was successfully added to your shopping cart.2014 21w.pl Sylwester Kowal
 
0 item(s) - 0,00 zł

Ostatnio dodane produkty

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów kupna-  sprzedaży zawieranych za pośrednictwem witryny www.winoiser.com prowadzonej przez WiS Handel Usługi Anna Stopa, z siedzibą w m. Tylmanowa, Osiedle Rzeka 385, 34-451 Tylmanowa NIP 819-147-86-78, REGON181062561 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy w Strzyżowie,  zwanym w dalszej części regulaminu Sprzedającym.

2. Definicje:

a/ Sklep internetowy – witryna Sprzedawcy dostępna pod adresem www.winoiser.com/sklep oraz http://pantofle-kapcie.com/

b/ Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego

c/  Sprzedawca – WiS Handel Usługi Anna Stopa

d/ Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna , jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę

e/ Formularz zamówienia – dostępny formularz umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie internetowym

f/  Konto – prowadzona dla Kupującego podstrona będąca zbiorem zasobów, w której gromadzone są dane Kupujacego oraz informacje o jego działaniach w sklepie internetowym www.winoiser.com oraz http://pantofle-kapcie.com/

g/  rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Kupującego Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu

h/ Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

i) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – artykuły i sprzęt do domowego wyrobu produktów mleczarskich, win, miodów pitnych i innych napojów alkoholowych

j) Dowód zakupu – rachunek

k) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Wypełnienie Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu  kolejnych kroków przez Klienta – wypełnienie Formularza Rejestracji,  kliknięcie pola „Załóż konto” oraz  potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych : imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

4. Zawartość strony www.winoiser.com oraz http://pantofle-kapcie.com/ stanowi wyłącznie informację handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66. Ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Jest ona tylko zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

§2

Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.winoiser.com oraz http://pantofle-kapcie.com/ 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ( z wyjątkiem zamówień telefonicznych). Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12-stej, oraz w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym. Kupujący zostaje poinformowany e-mailem o przyjęciu zamówienia w sklepie

2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia.

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków –  po dodaniu produktów do koszyka, następuje wybór sposobu dostawy i kosztu przesyłki oraz podanie adresu dostawy i naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie".  W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

3. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze ostatecznie zapakowane i nadane do wysyłki. Informacje o zmianach w zamówieniu Kupujący informuje Sprzedawcę telefonicznie a następnie ostatecznie potwierdza te zmiany za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@winoiser.com. W związku z dokonanymi zmianami w zamówieniu, jego realizacja może nastąpić z opóźnieniem, jeżeli wymaga tego przygotowanie zamówienia do wysyłki.

4. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

5. Istnieją trzy sposoby złożenia zamówienia:

a/ Pierwszy – wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu

b/ Drugi – złożenie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej kontakt@winoiser.com

c/ Trzeci – złożenie zamówienia drogą telefoniczną pod nr +48 733 794 342 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, w soboty od 10.00 do 13.00.

§3

Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktów w magazynie. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o tym fakcie drogą mailową i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji lub ewentualnej rezygnacji z części zamówienia.

2. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mającym zostać doręczonym w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 24 godz., liczy się od daty potwierdzenia i jest zgodny z dostępnością produktów, która jest  określana każdorazowo dla poszczególnych produktów.

4. Informacje o kosztach związanych z wysyłką podawane są podczas składania zamówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan techniczny przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest spisać protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru produktów w obecności kuriera i podpisany przez niego.

§4

Płatności

1. W sklepie internetowym www.winoiser.com podane są ceny brutto Produktów. Ceny wyrażone są złotych polskich i nie obejmują kosztów wysyłki. Podane ceny są  obowiązującymi w chwili zamówienia.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Produktów z oferty oraz wprowadzania nowych Produktów

3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

4. Na etapie składania zamówienia Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

GOTÓWKĄ – przy odbiorze Produktu osobiście.

PRZELEWEM - tradycyjnym na konto Sprzedającego ( nr rachunku bankowego znajduje się na stronie w zakładce dane teleadresowe ). Zamówienia realizujemy po zaksięgowaniu pieniędzy na Naszym koncie. Weryfikacja płatności do 3 dni roboczych.

ZA POBRANIEM – przy odbiorze produktów od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

§5

Dostawa towaru

1. Podczas składania zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu dostarczenia:

a/ Pocztę Polską która dostarczy Produkt na adres podany podczas składania zamówienia w czasie maxymalnie - 3 dni roboczych

b/ odbiór osobisty. Adres odbioru: Tylmanowa 385 (Osiedle Rzeka), 34-451 Tylmanowa

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki i sposobu pakowania. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§6

Promocje

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, a realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.

§7

Reklamacje

1. Zgłaszając reklamacje Produktu, do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Nie dołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres: WiS Handel Usługi Anna Stopa, z siedzibą w Tylmanowa, Osiedle Rzeka 385, 34-451 Tylmanowa. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są  zwracane. Sklep winoiser.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący może żądać wymiany, a gdyby to było nie możliwe może odstąpić od umowy.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres email oraz nr telefonu, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z reklamowanym Produktem.

3. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia zostanie przesłana pod wskazany adres e-mail w zgłoszeniu reklamacyjnym lub inny adres wskazany przez Kupującego.

4. Różnice wynikające z ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

5. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę niezwłocznie w przypadku stwierdzenia, że Produkt jest wadliwy.

§8

Prawo odstąpienia

1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od  umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, składając stosowne oświadczenie mailem ,wysyłając je na adres kontakt@winoiser.com lub pocztą na adres WiS Handel Usługi Anna Stopa, z siedzibą w Tylmanowa, Osiedle Rzeka 385, 34-451 Tylmanowa. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpienu na adres podany powyżej. Wzór formularza można pobrać ze strony: www.uokik.gov.pl/download.php?id=779

2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadku:

 • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupione produkty należy zwrócić na WiS Handel Usługi Anna Stopa, Adres: Tylmanowa 385 (oś. Rzeka), 34-451 Tylmanowa

3. Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Kupujący, a Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

§9

Bezpieczeństwo

1. Zgodnie z ustawą „o ochronie danych osobowych ” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. z późn. zm.) wszystkie dane kupujących podawane podczas rejestracji będą chronione i pod żadnym pozorem nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych (mowa o nich w Dz.U.97.133.883).

2.Zgodnie z art. 24 Ustawy „o ochronie danych osobowych” kupujący ma prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.

§10

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

4. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

5. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres kontakt@winoiser.com lub telefoniczny pod nr +48 733 794 342

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą WiS Handel Usługi Anna Stopa a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.